NORMAL DAY – Natasha Babenko, Aayushman Pandey, Alexia Kyriakopoulus